FAIL (the browser should render some flash content, not this).

AP127


Świadomi znaczenia, jakie ma proces wzorcownia aparatury dla przemysłu i gospodarki, najwyższe kierownictwo Astem Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Nowodąbrowskiej 143, chcąc osiągnąć i utrzymać poziom wykonywanych wzorcowań zgodnie z ustalonymi procedurami na poziomie zadawalającym Klienta oraz zapewnić właściwą jakość oferowanych usług, wprowadziło w Zespole Laboratoriów Pomiarowych (ZLP) system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007.

Wprowadzony i utrzymywany system zarządzania oznacza ukierunkowanie zasadniczych działań ZLP na osiąganie następujących celów:

 • rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb i wymagań Klientów oraz spełnianie wymagań organów stanowiących i jednostki akredytującej,
 • zapewnienie najlepszej jakości, wymaganej i rozsądnej dla każdego wzorcowanego obiektu,
 • dążenie do utrzymania możliwie najlepszego obiektywnie poziomu usług i terminowości usług,
 • ciągłe doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania i jego skuteczności oraz kompetencji technicznych pracowników ZLP,
 • troska o Klienta poprzez terminowe wywiązywanie się z umów i zleceń oraz zapewnienie Klientom ochrony poufności informacji oraz prawo do wnoszenia skarg.

Powyższe cele Polityki Jakości realizowane są poprzez:

 • zatrudnianie personelu z kwalifikacjami odpowiednimi do realizowanych zadań,
 • stałą aktualizację wiedzy personelu pod względem technicznym oraz w zakresie systemu zarządzania,
 • właściwe wykorzystanie posiadanego i pozyskiwanego wyposażenia pomiarowego, przy zachowaniu spójności pomiarowej tego wyposażenia,
 • zapewnienie dostępności dokumentów systemu zarządzania dla całego personelu ZLP, znajomość ich treści i stosowanie ich w praktyce przez personel,
 • prowadzenie systematycznych auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania
 • bezpośredni i systematyczny kontakt kierownictwa ZLP z kierownictwem Astem Sp. z o.o. w sprawach niezbędnych dla rozwoju i poprawnego działania ZLP.

Oświadczamy, że ZLP działa rzetelnie, bezstronnie i niezależnie a wynagrodzenie personelu nie jest w żaden sposób związane z liczbą ani wynikami wzorcowań. ZLP nie ulega naciskom ani żadnym innym oddziaływaniom zewnętrznym, które mogłyby wpływać na uzyskiwane wyniki wzorcowań.
Ponadto oświadczamy, że cały personel ZLP związany z działalnością dotyczącą wzorcowań jest zaznajomiony z Polityką Jakości i dokumentacją wdrożonego systemu zarządzania oraz wytyczne tych dokumentów stosuje w praktyce.


Tarnów, wrzesień 2011 r.

Copyright © Astem 2011                                              FIRMA  |  LASERY  |  USŁUGI  |  LABORATORIA  |  SKLEP |  KONTAKT